Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied
De dienst wwww.trappedevisite.be wordt geleverd door TEMPO MATERIAUX SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Michielslaan 65 bte.6, 1040 ETTERBEEK, ingeschreven onder het nummer XXX RCS ETTERBEEK (intra. BTW XXX). De wwww.trappedevisite.be site en zijn afgeleiden bieden gebruikers gratis toegang tot het internet, met de informatie die beschikbaar is op het moment van hun verbinding.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten op de markt gebracht en diensten geleverd door de wwww.trappedevisite.be website en zijn afgeleiden (hierna aangeduid als wwww.trappedevisite.be). Elke verkoop door TEMPO MATERIAUX SRL wordt uitsluitend geregeld door de bepalingen van deze Voorwaarden, die bij elk aanbod of commercieel voorstel van TEMPO MATERIAUX SRL gevoegd zijn of dit vergezellen.
Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het regelen van de contractuele relatie tussen TEMPO MATERIAUX SRL, zoals hierboven beschreven, en de Klant, hieronder gedefinieerd als de gebruiker van de site wwww.trappedevisite.be en de afgeleide diensten. Door online producten te kopen en de aangeboden diensten te gebruiken, verklaart de Klant dat hij/zij de wwww.trappedevisite.be diensten gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de volgende algemene voorwaarden.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TEMPO MATERIAUX SRL, mag geen enkele bijzondere voorwaarde voorrang hebben op de onderhavige voorwaarden. Bijgevolg zal elke andersluidende voorwaarde die door de Klant aan TEMPO MATERIAUX SRL wordt tegengeworpen, bij gebrek aan een uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan TEMPO MATERIAUX SRL, ongeacht het tijdstip waarop of de omstandigheden waaronder hij ter kennis van TEMPO MATERIAUX SRL werd gebracht.
Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment geen beroep doet op een van deze Voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn kant om op een latere datum wel een beroep te doen op een van deze Voorwaarden.
Informatie over TEMPO MATERIAUX SRL :
Postadres : TEMPO MATERIAUX SRL, Sint-Michielslaan 65 bte.6, 1040 ETTERBEEK

ARTIKEL 2. Gebruiksvoorwaarden
Op de website: wwww.trappedevisite.be
1. De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en zal het onderwerp zijn van een bevestiging met deze contractuele informatie op het moment van de online aankoopprocedure. TEMPO MATERIAUX SRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een betalingsgeschil bestaat te annuleren zonder dat de Klant aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
2. De validatie van de bestelling door de Klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De door TEMPO MATERIAUX SRL op de site wwww.trappedevisite.be geregistreerde gegevens of de transcripties van de telefoongesprekken tussen de Klant en TEMPO MATERIAUX SRL vormen het bewijs van alle transacties tussen TEMPO MATERIAUX SRL en haar Klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.
3. De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden gepresenteerd op de website. De foto’s maken geen deel uit van het contract. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten. Alle teksten en afbeeldingen op de site zijn wereldwijd voorbehouden onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de formele toestemming van het bedrijf. Ook het maken van hyperlinks naar de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf is ten strengste verboden.

ARTIKEL 3. Betaling en betalingsvoorwaarden
1. Prijs :
1.1. De prijzen van de producten die verkocht worden op de wwww.trappedevisite.be website zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro op het moment van bestelling.TEMPO MATERIAUX SRL behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen in functie van de evolutie van de marktprijzen.
1.2. Bij de verkoopprijs van de producten die op de site worden verkocht, komen nog de leveringskosten van de bestelde producten aan de Klant en, indien van toepassing, de verzendingskosten van elk geleverd pallet. De maximale retourperiode voor pallets is 12 maanden vanaf de feitelijke levering. BELANGRIJK: De verzendkosten worden berekend op basis van de informatie die de Klant heeft verstrekt bij het kiezen van producten op de site en worden automatisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie wordt verstrekt of nieuwe keuzes worden gemaakt. De aandacht van de Klant wordt daarom gevestigd op het feit dat de transportkosten die aan de Klant worden aangegeven op het moment van elke productselectie indicatief en voorlopig zijn, en variëren afhankelijk van de plaats van levering, de aard en het aantal bestelde artikelen en de gekozen vervoerder. De definitieve leveringskosten die door de Klant moeten worden betaald, worden vermeld in het winkelmandje van de Klant aan het einde van het productkeuzeproces en worden in herinnering gebracht in het besteloverzicht dat voorafgaat aan de validatie.
1.3. Producten worden altijd gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestelling, onder voorbehoud van typefouten of wijzigingen in het door Frankrijk toegepaste btw-tarief, die onmiddellijk worden doorberekend.Actieprijzen op de website gelden voor de op de website aangegeven actieperiode. Alle belastingen, heffingen of andere diensten die betaald moeten worden in toepassing van de Franse regelgeving of die van een invoer- of doorvoerland zijn ten laste van de Klant en worden toegevoegd aan de verkoopprijs.
1.4. Naast de verkoopprijs van het product of de dienst die door TEMPO MATERIAUX SRL op de Site wordt aangerekend, kan er soms een (doorgestreepte) referentieprijs verschijnen, die de prijs is die op het moment van de verkoop door de leverancier van het product of de dienst aan de distributeurs in Frankrijk werd aanbevolen. Als er voor het product of de dienst geen door de leverancier aanbevolen prijs meer geldt op het moment van de verkoop, wordt de bovengenoemde referentieprijs aangevuld met informatie over het jaar waarop deze prijs betrekking heeft. Deze informatie wordt gespecificeerd in de technische fiche van het product of de dienst.In alle gevallen controleert TEMPO MATERIAUX SRL de echtheid van de referentieprijs en het feit dat deze, naargelang het geval, door andere distributeurs werd of wordt toegepast.Wanneer een product of dienst al meerdere seizoenen door de leverancier op de markt gebracht wordt, kan de door de leverancier aanbevolen prijs gewijzigd zijn. In dergelijke gevallen gebruikt TEMPO MATERIAUX SRL altijd de laagste aanbevolen prijs die door de leverancier werd meegedeeld als referentieprijs.
2. Betaling :
Aankopen kunnen op verschillende manieren worden betaald:
– Met creditcard: Carte Bleue, Eurocard, Mastercard en Visa geaccepteerd in Frankrijk. De vermelde prijs moet automatisch per creditcard worden betaald volgens de betalingsprocedure die tijdens het registratieproces wordt beschreven. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling van het gekochte product. ALLEEN DE GEBRUIKER IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETALING PER CREDITCARD VOOR DE AANGEBODEN SERVICE. TRAPPEDEVISITE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR BETALINGSPROBLEMEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE WERKING VAN DE E-COMMERCESERVICE.
– Via bankoverschrijving: de Klant verplicht zich om het volledige getoonde bedrag via zijn bank te betalen, met behulp van de bankgegevens die hij bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven en met vermelding van het ordernummer, indien mogelijk, in de overschrijvingsinformatie. De verzendperiode gaat in op de datum van daadwerkelijke ontvangst van de overdracht.
– Per cheque: de Klant verbindt zich ertoe om binnen twee weken na annulering het volledige bedrag dat op de bestelling vermeld staat per Franse cheque te betalen. De verzendperiode loopt vanaf de datum waarop de betaling daadwerkelijk is geregistreerd bij de bank + 15 dagen. De betaling moet worden overgemaakt aan TEMPO MATERIAUX SRL – Service Facturation – Boulevard Saint-Michel 65 bte.6, 1040 ETTERBEEK, samen met een gedateerde, ondertekende kopie met de vermelding “Bon pour commande” van het bestelformulier dat u per e-mail hebt ontvangen of hebt gedownload in de klantenzone en een fotokopie van beide zijden van een identiteitsbewijs dat overeenstemt met de identiteit van de houder van de cheque.
De bevestiging van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de betaling van de volledige prijs en kosten met betrekking tot het gekochte product, inclusief belastingen.
De eigendom van het bestelde product wordt pas overgedragen nadat de verkoopprijs volledig door TEMPO MATERIAUX SRL is ontvangen. Als de Klant een aanbod voor betaling in termijnen aanvaardt, wordt het eigendom van het bestelde product pas overgedragen op de datum waarop alle door de Klant verschuldigde bedragen daadwerkelijk door TEMPO MATERIAUX SRL zijn ontvangen.
3. Veiligheid van online betalingen :
TEMPO MATERIAUX SRL slaat de gegevens van de betaalkaart van de klant niet op. De beveiligde informatie wordt rechtstreeks en uitsluitend naar de door TEMPO MATERIAUX SRL aangewezen bank gestuurd.
Door het bestelformulier te valideren, garandeert de Klant dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.
TEMPO MATERIAUX SRL verklaart dat de gegevens van de betaalkaart worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en nooit onversleuteld via het netwerk worden verzonden. De betaling wordt rechtstreeks aan de bank gedaan.
In geen geval zal de klant gevraagd worden om een persoonlijke code, alleen het 16-cijferige bankkaartnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige controlecode op de achterkant van de kaart.

ARTIKEL 4. Beschikbaarheid van bestelde producten
Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site.
Als het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld via het klantenaccount en/of per e-mail en heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren als de omruiloptie niet geschikt is. De Klant kan dan binnen dertig (30) dagen na betaling om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen verzoeken. Als een omruiling niet mogelijk is, behoudt TEMPO MATERIAUX SRL zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de betaalde bedragen terug te betalen. TEMPO MATERIAUX SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch kan dit de Klant het recht geven om schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 5. bestellen
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant zich eerst identificeren of registreren op de site wwww.trappedevisite.be. Daartoe vult hij/zij online een formulier in, volgens de gegeven instructies, waarin hij/zij de informatie verstrekt die nodig is voor zijn/haar identificatie en in het bijzonder zijn/haar naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres en facturerings- en leveringsadres.
Vervolgens kan om aanvullende informatie worden gevraagd om de kwaliteit en veiligheid van de levering te garanderen. De Klant verbindt zich ertoe om TEMPO MATERIAUX SRL zo snel mogelijk de informatie en gegevens te verstrekken waar TEMPO MATERIAUX SRL redelijkerwijs om kan vragen. Alle informatie wordt in het Frans aan de Klant gepresenteerd.
Wanneer een gebruiker van speciale voorwaarden profiteert, kunnen deze niet worden gecombineerd met andere speciale voorwaarden die op de site of door een andere wwww.trappedevisite.be partner worden aangeboden.
Klanten kiezen hun producten en voegen ze toe aan hun winkelmandje. De bestelling wordt definitief gevalideerd nadat de bestelling, en in het bijzonder de definitieve leveringsprijsvoorwaarden, zijn gecontroleerd, de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aanvaard en een betalingswijze is gekozen.
Vanaf dat moment wordt de bestelling geregistreerd en krijgt de Klant een bestelnummer en een bevestiging op het scherm en/of per e-mail. De door TEMPO MATERIAUX SRL geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.
De factuur bevat gegevens over de prijs van elk product exclusief btw en, indien van toepassing, het btw-bedrag dat is berekend over het totaal exclusief btw en is inbegrepen in het totaal inclusief btw.
De bestelling is pas definitief na betaling van de overeenkomstige prijs, met dien verstande dat de aanvaarding van een aanbod tot betaling in termijnen (krediet, uitstel van betaling, enz.) voorgesteld door TEMPO MATERIAUX SRL geldt als betaling.

ARTIKEL 6. Leveringsmethode
Producten worden geleverd in overeenstemming met de voorwaarden die worden beschreven wanneer de bestelling wordt geplaatst.
De Klant moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de bestelde producten op een optimale en veilige manier worden geleverd en gelost.
Hiertoe bevat de “levering” fase van de wwww.trappedevisite.ber site informatie die zo zorgvuldig mogelijk moet worden ingevuld, aangezien dit essentieel is voor de verwerking van de levering. TEMPO MATERIAUX SRL of de vervoerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de verstrekte informatie. In het bijzonder, gezien het zware karakter van bepaalde leveringen, is de toegang tot de plaats van levering van de vervoerder ten laste van de Klant en moet dit bevestigd worden op het formulier “levering”. Bij het plaatsen van de bestelling moet de Klant ons ook informeren over eventuele speciale verkeers- en veiligheidsmaatregelen op de plaats van levering.
De levering wordt uitgevoerd door de partnerleverancier(s) die de bestelling geheel of gedeeltelijk heeft/hebben ontvangen.
Dit kan alleen worden gedaan nadat de bestelling is gevalideerd door de Klant en de betaling (of inschrijving op een aanbod voor vooruitbetaling) volledig is voldaan.
TEMPO MATERIAUX SRL bevestigt de Klant per e-mail de werkelijke leveringsdatum, die alleen bindend is voor TEMPO MATERIAUX SRL.
Je moet aanwezig zijn wanneer de bestelling wordt geleverd om ervoor te zorgen dat de levering onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt.
De levering vindt plaats aan de rand van de woning (“voordeur”), in de open lucht en zonder extra handelingen.
De inhoud en staat van de pakketten worden geacht door de Klant te zijn geaccepteerd wanneer de afleverbon is ondertekend. In geval van twijfel kunnen duidelijke en precieze voorbehouden in aanwezigheid van de bezorger op de leveringsbon worden vermeld voordat deze wordt ondertekend. Door het lossen en het ondertekenen van de leveringsbon worden de risico’s van het bestelde product overgedragen aan de Klant. Wij wijzen u erop dat de eigendom van het bestelde product pas wordt overgedragen nadat de verkoopprijs volledig door TEMPO MATERIAUX SRL is ontvangen. Als de Klant een aanbod voor betaling in termijnen aanvaardt, wordt het eigendom van het bestelde product pas overgedragen op de datum waarop alle door de Klant verschuldigde bedragen daadwerkelijk door TEMPO MATERIAUX SRL zijn ontvangen.
De levering omvat niet de installatie van het product.
Als de Klant zijn afleveradres wijzigt als de verzending al bezig is, kan dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengen.
TEMPO MATERIAUX SRL behoudt zich eveneens het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee het een geschil heeft.

ARTIKEL 7. Levertijden
Aangezien de bestelde producten mogelijk verkrijgbaar zijn bij verschillende leveranciers, zijn de levertijden die worden vermeld op de productbladen en op de bestelpagina’s geldig onder voorbehoud van voorraadtekorten of leveringsvertragingen die te wijten zijn aan de leverancier. Ze worden bevestigd per e-mail en/of telefoon wanneer een afspraak wordt gemaakt voor levering.
Leveringen vinden plaats buiten weekenden en feestdagen en tijdens normale werktijden.
Verzendtijden zijn afhankelijk van de gekozen betaalmethode (zie artikel 3.2).
Bij bestellingen van producten met meerdere leveringen wordt elk afzonderlijk deel van de bestelling geleverd op basis van de langste levertijd van de producten waaruit het bestaat.
Ondanks de zorg die besteed wordt aan de leveringen, kan TEMPO MATERIAUX SRL niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van laattijdige levering of verlies van pakketten veroorzaakt door een derde partij of door de Klant of in geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemieën, stakingen, lock-outs, enz.) die de levering van goederen vertragen of verhinderen.
Elke annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, en aanvaard door TEMPO MATERIAUX SRL, geeft de klant enkel recht op terugbetaling van de betaalde bedragen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie voor deze annulering.

ARTIKEL 8. Schade
Door de leveringsbon te ondertekenen, aanvaardt de Klant de geleverde producten in de staat waarin ze werden geleverd en zal bijgevolg geen enkele klacht met betrekking tot tijdens het transport opgelopen schade worden aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle controles uit te voeren en alle gedetailleerde reserveringen bij aankomst van de bestelling schriftelijk te maken op de afleverbon die in het bijzijn van de chauffeur wordt overhandigd.

ARTIKEL 9. Te late betaling en eigendom van producten
De volledige betaling is verschuldigd zodra de bestelling is geplaatst. De geïnde bedragen kunnen niet als deposito’s worden beschouwd. Een bestelling wordt als afgehandeld beschouwd wanneer alle producten verzonden zijn en TEMPO MATERIAUX SRL de prijs van de bestelde producten en uw bijdrage in de leveringskosten ontvangen heeft. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vervaldag vervalt onmiddellijk, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de betalingstermijn van alle verschuldigde bedragen, zelfs op termijn, op de datum van het verzuim, vermeerderd met de wettelijke interesten. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling uit te voeren als u een eerdere bestelling niet volledig of gedeeltelijk hebt betaald, of als er sprake is van een openstaand betalingsgeschil.
TEMPO MATERIAUX SRL behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot uw bestelling (inclusief belastingen en heffingen) is ontvangen.
Zodra de goederen zijn ontvangen, wordt het risico echter op u overgedragen. Je moet er dus voor zorgen dat deze goederen goed bewaard blijven.

ARTIKEL 10. Garanties
Juridische garanties
Alle Producten die te koop zijn op de wwww.trappedevisite.be Site zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie (L211-1 en volgende van het Franse Consumentenwetboek) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek), waardoor u Producten die defect of niet conform zijn geleverd kunt retourneren. U wordt geïnformeerd dat “Ons bedrijf” de conformiteit van de producten met het contract garandeert in het kader van deze twee wettelijke garanties.
U hebt een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van het Product om actie te ondernemen onder de wettelijke garantie van conformiteit.
In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L 211-9 van de Franse consumentenwet.
U hoeft het bestaan van een gebrek aan conformiteit in het Product niet te bewijzen gedurende de zes maanden na levering van het Product. Deze periode wordt verlengd tot vierentwintig maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.
Opgelet: de wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van elke commerciële garantie die eventueel door de fabrikant of door TEMPO MATERIAUX SRL wordt verleend.
Daarnaast kunt U besluiten om een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel onder Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dit geval kunt U kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met Artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
– Artikel L211-4 van de Franse consumentenwet: de verkoper is verplicht om goederen te leveren die conform de overeenkomst zijn en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste zijn verantwoordelijkheid was krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.
– Artikel L211-5 van de Franse consumentenwet: Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, moeten de goederen :
1) geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing :
– overeenkomen met de beschrijving van de verkoper en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
– de eigenschappen bezitten die de koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van de publieke mededelingen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2) Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.
– Artikel L211-12 van de Franse consumentenwetgeving: elke vordering als gevolg van een gebrek aan overeenstemming moet binnen twee jaar na levering van de goederen worden ingesteld.
– Artikel L211-16 van de Franse Code de la consommation: Wanneer de koper tijdens de periode van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, aan de verkoper vraagt om een reparatie die gedekt wordt door de garantie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen. Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop de goederen in kwestie ter beschikking worden gesteld voor reparatie, als de goederen ter beschikking worden gesteld na het verzoek om service.
– Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig belemmeren dat de koper het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij ervan op de hoogte was geweest.
– Artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek: Elke rechtsvordering die voortvloeit uit remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek.
– Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek: de koper heeft de keuze om het artikel terug te sturen en de prijs terugbetaald te krijgen, of om het artikel te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen.

Contractuele garanties
De contractuele garanties met betrekking tot de Producten en de voorwaarden waaronder deze gelden, worden bepaald door de leverancier van het Product. Contractuele garanties zullen daarom waarschijnlijk verschillen (duur, reikwijdte, enz.) afhankelijk van de producten, leveranciers en merken. De Klant vindt de details van deze garanties op de productpresentatiefiche die bij het Product is gevoegd en in de gebruiksaanwijzing of een ander document dat bij het Product is gevoegd.
De garantieperiode gaat in bij ontvangst van de Producten.
In het algemeen informeert ons bedrijf de klant dat de contractuele garantie aangeboden door leveranciers niet dekt:
– Storingen als gevolg van onjuist gebruik en/of onderhoud van het product.
– Storingen als gevolg van normale slijtage van de Producten en vervanging van accessoires, slijtageonderdelen en verbruiksartikelen.
– Schade veroorzaakt door verschillende impacts op producten.
Routinematig onderhoud (olie verversen, afstellen, slijpen, enz.) wordt niet gedekt door de contractuele garantie van leveranciers.
Onafhankelijk van de verleende contractuele garantie, blijven de Producten gegarandeerd onder de wettelijke garantie van conformiteit en de wettelijke garantie van gebreken zoals gedefinieerd in artikelen L.211-4 en volgende van de Franse Consumentenwet en 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Service na verkoop voor contractuele garanties
Alleen producten onder garantie komen in aanmerking voor de dienst na verkoop.
Om van deze garantie gebruik te kunnen maken, dient u contact op te nemen met de afdeling After-Sales Service via e-mail op contact@wwww.trappedevisite.be, onder vermelding van de geconstateerde problemen en de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan. De service neemt dan telefonisch contact op met de Klant om de retourzending van de defecte goederen te organiseren. Indien van toepassing moet de klant Ons bedrijf alle faciliteiten bieden om de fysieke inspectie van deze gebreken uit te voeren.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Producten die onder garantie zijn gerepareerd, worden op kosten van TEMPO MATERIAUX SRL teruggestuurd naar de Klant.
Als de garantie echter niet van toepassing is, wordt er een prijsopgave naar de Klant gestuurd en worden er geen reparaties uitgevoerd zonder toestemming van de Klant. Het product wordt op kosten van de Klant teruggestuurd naar de Klant.

ARTIKEL 11. Herroepingsrecht
Hoe u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen
In overeenstemming met de geldende regelgeving beschikt de consument bij aankoop van een Product op de Site over een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen om Producten die hem of haar niet bevallen terug te sturen.
Een consument wordt gedefinieerd als een persoon ouder dan achttien (18) jaar met volledige handelingsbevoegdheid die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen. Als je een professional bent, d.w.z. een persoon die producten bestelt voor de behoeften van zijn of haar professionele activiteit, zoals een zelfstandig ondernemer of een bouwvakker (deze lijst is niet uitputtend), ben je geen consument en kun je niet profiteren van het herroepingsrecht.
De herroepingstermijn loopt vanaf de ontvangst van het product of het laatst geleverde product, in het geval van een bestelling van meerdere verkochte producten.
Zodra deze termijn is verstreken, heeft de consument geen herroepingsrecht meer.
Als deze periode afloopt in een weekend, op een feestdag of op een vrije dag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.
Geretourneerde producten moeten intact en compleet zijn en mogen niet zijn verzonden met verlengde portokosten.
Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, kunnen consumenten het standaardformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is op de website wwww.trappedevisite.be, of een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin zij hun intentie aangeven om het product te retourneren. TEMPO MATERIAUX SRL bevestigt de ontvangst van de annulering per e-mail.
De Consument moet de Producten dan terugsturen naar TEMPO MATERIAUX SRL, uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, naar het adres dat TEMPO MATERIAUX SRL aan de Consument heeft gegeven en dat overeenkomt met het adres van de afzender van de Producten, waarbij de kosten van de terugzending voor rekening van de Consument zijn (behalve in het geval van een defect Product bij ontvangst of een fout van TEMPO MATERIAUX SRL bij het verzenden van het Product).
– Voor omvangrijke producten die niet per post kunnen worden geretourneerd, is de retourzending voor rekening van de consument. TEMPO MATERIAUX SRL zal, op verzoek van de consument, de terugzending organiseren als de consument 0388261571 belt (kosten van een lokaal gesprek). Met dien verstande dat de kosten voor het terugzenden van de goederen in ieder geval voor rekening van de consument zijn.
Vergoeding
TEMPO MATERIAUX SRL verbindt zich ertoe om de consument alle teruggestuurde producten terug te betalen na ontvangst van de producten of een bewijs van terugzending naar het door TEMPO MATERIAUX SRL opgegeven adres.
TEMPO MATERIAUX SRL vergoedt de consument de kosten van de standaardlevering “op de plaats van bestemming” van de producten als de hele bestelling wordt teruggestuurd. Leveringen met een toeslag worden vergoed tot de standaard leveringskosten. Als de consument niet de volledige bestelling terugstuurt en een of meer van de bestelde producten behoudt, zal TEMPO MATERIAUX SRL het bedrag van de verzendkosten niet terugbetalen.
In het geval van een eerste betaling met een bankkaart, wordt het bedrag rechtstreeks op de bankkaart van de consument bijgeschreven. Voor alle andere betalingswijzen, of in geval van mislukking of onmogelijkheid van de vorige terugbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren per cheque die naar het facturatieadres wordt gestuurd.
Producten uitgesloten van het herroepingsrecht
In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-20-2 van de Franse consumentenwetgeving geldt voor de volgende producten geen herroepingsrecht:
– Producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel kunnen bederven of verlopen. Onder deze producten wordt in de zin van de jurisprudentie over het algemeen het volgende verstaan: beton, aggregaten, zand, cement, gips, pleisterwerk, egalisatiemiddelen, enz.
– Producten op maat”, d.w.z. producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
– Standaardproducten (van 200×200 tot 600×600) kunnen worden geruild als het product niet is uitgepakt. Ze worden niet terugbetaald.
– Op maat gemaakte” producten kunnen niet worden geruild of gerestitueerd.

ARTIKEL 12. Klantenservice
Voor informatie of vragen is onze Klantenservice beschikbaar op internet op www.trappedevisite.be onder het kopje “contact “.

ARTIKEL 13. Vertrouwelijke informatie
TEMPO MATERIAUX SRL verbindt zich ertoe dat alle informatie die het verzamelt over het gebruik van de e-commerceservice door de Klant om een product te kopen of te verkrijgen, en die de Klant identificeert, behandeld zal worden als vertrouwelijke informatie van TEMPO MATERIAUX SRL. Niettegenstaande het voorgaande kan het samengevoegde statistieken en algemene demografische informatie over de Klant en zijn bedrijf bekendmaken die niet identificeren of verwijzen naar de Producten of anderszins gebruik maken van of verwijzen naar een handelsmerk, handelsnaam of logo van TEMPO MATERIAUX SRL.

ARTIKEL 14. Bescherming van privacy
TEMPO MATERIAUX SRL, het bedrijf dat de site wwww.trappedevisite.be publiceert, respecteert de privacy van zijn gebruikers en klanten en leeft de geldende wetten inzake de bescherming van de privacy en de individuele vrijheden strikt na.
TEMPO MATERIAUX SRL verbindt zich ertoe de door de Klant verstrekte informatie niet aan derden door te geven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor transactiedoeleinden. Bijgevolg heeft de Klant, in overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen.
De Klant kan het ontvangen van reclameboodschappen van de commerciële partners van TEMPO MATERIAUX SRL weigeren bij zijn inschrijving, bestelling of, eenmaal ingeschreven, door zijn persoonlijke gegevens online te wijzigen.
TEMPO MATERIAUX SRL behoudt zich het recht voor om haar klanten per e-mail te informeren over de ontwikkeling van haar eigen diensten of commerciële aanbiedingen.
De Klant kan zijn registratie verwijderen. TEMPO MATERIAUX SRL slaat geen persoonlijke informatie op over de Klant, behalve boekhoudkundige informatie.
De Klant verbindt zich ertoe de aldus verkregen informatie alleen te gebruiken voor wettige doeleinden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, en zich te houden aan de hierboven vermelde algemene voorwaarden of aan elke andere aanwijzing die in het kader van deze algemene voorwaarden wordt gegeven.
TEMPO MATERIAUX SRL herinnert u eraan dat informatie die bestemd is voor de Klant niet aan derden mag worden doorgegeven. De Klant zal verantwoordelijk worden gehouden voor elk ongeoorloofd gebruik van deze vertrouwelijke informatie door de Klant.
TEMPO MATERIAUX SRL gebruikt de persoonlijke gegevens van de Klant, die verzameld en verwerkt zijn in het kader van de registratie van de Klant en die noodzakelijk zijn om de door TEMPO MATERIAUX SRL aangeboden diensten te kunnen leveren. In het geval dat wettelijke bepalingen specifieke toestemming van de Klant vereisen voor de communicatie van precieze gegevens, kan de Klant tijdens de registratie, door op de betreffende knop te klikken om deze te deactiveren, weigeren zijn of haar toestemming te geven. De door de Klant gegeven toestemming kan op elk moment worden herroepen door een e-mail te sturen naar de Klantenservice.

ARTIKEL 15. Garanties – beperkte aansprakelijkheid
De Klant gebruikt de diensten van de wwww.trappedevisite.be website op eigen risico. TEMPO MATERIAUX SRL kan niet garanderen dat de aangeboden diensten niet onderbroken worden. De leveringsverplichting van TEMPO MATERIAUX SRL is beperkt tot een middelenverbintenis.
De aangeboden artikelen voldoen aan de huidige Franse wetgeving. TEMPO MATERIAUX SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden gekocht.
Naast de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze algemene verkoopvoorwaarden worden vermeld, is TEMPO MATERIAUX SRL niet aansprakelijk voor (i) verliezen die niet werden veroorzaakt door een fout van haar kant, of (ii) commerciële verliezen (met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of onnodige uitgaven), of (iii) indirecte schade of gevolgschade die door de partijen niet voorzienbaar was.
TEMPO MATERIAUX SRL is niet aansprakelijk voor een vertraging of een onmogelijkheid voor de Klant om zijn verplichtingen na te komen onder deze voorwaarden als de vertraging of onmogelijkheid het gevolg is van een externe oorzaak van TEMPO MATERIAUX SRL of van overmacht.

ARTIKEL 16. Algemene bepalingen
Wijzigingen en vrijstellingen. TEMPO MATERIAUX SRL behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. TEMPO MATERIAUX SRL zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en zal de Klant uitnodigen om akkoord te gaan met de wijzigingen.
Kennisgeving. Elke kennisgeving die wordt vereist of toegestaan door de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden gedaan en wordt als voldoende beschouwd bij ontvangst indien persoonlijk geadresseerd per post, 24-uurs bezorgservice of bevestigde fax, of achtenveertig (48) uur na verzending per post met ontvangstbevestiging (per vliegtuig indien verzonden naar het buitenland), gefrankeerd, indien een dergelijke kennisgeving wordt verzonden naar de geadresseerde op het adres of faxnummer van de geadresseerde zoals vermeld op de ondertekeningspagina van het contract of zoals later gewijzigd door schriftelijke kennisgeving.
Verwijdering. De Klant mag de verstrekte informatie niet overdragen aan derden voor strikt persoonlijk gebruik.
Toepasselijk recht. De Algemene Voorwaarden, alle handelingen en transacties die hieronder vallen en de rechten en verplichtingen van de partijen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, en de partijen stemmen in met de jurisdictie van Frankrijk.
Jurisdictie. Als de partijen er niet in slagen een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden op te lossen binnen vijftien (15) dagen nadat een van de partijen de andere schriftelijk in kennis heeft gesteld van het geschil, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. De minnelijke schikkingsfase onderbreekt de verjaring niet.
Autonomie van contractclausules. In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden als niet van toepassing wordt beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, komen de partijen overeen om hierover te goeder trouw opnieuw te onderhandelen om de economische positie waarvan zij profiteren zo dicht mogelijk te behouden bij die vermeld onder de niet van toepassing verklaarde bepaling. Als zij er niet in slagen om deze bepaling op een wederzijds aanvaardbare en afdwingbare manier te vervangen, (i) wordt deze bepaling uitgesloten van de Algemene Voorwaarden, (ii) wordt de rest van de algemene voorwaarden geïnterpreteerd alsof de genoemde bepaling was uitgesloten, (iii) de rest van de voorwaarden is van toepassing in overeenstemming met de voorwaarden van laatstgenoemde.
De volledige overeenkomst. De Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en TEMPO MATERIAUX SRL met betrekking tot het onderwerp ervan.
Overmacht. Noch TEMPO MATERIAUX SRL, noch een derde partij die betrokken is bij de levering van de service is aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden en die het gevolg zijn van oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen van overmacht, rellen, oproer, oorlog, natuurrampen, stakingen, lock-outs, stroomonderbrekingen of -storingen die langer dan 24 uur duren, storingen in communicatienetwerken, epidemieën, brand, epidemieën, brand, aardverschuivingen, overstromingen, blikseminslag, verkeersongevallen, onderbrekingen of vertragingen in het vervoer, het niet kunnen bevoorraden van TEMPO MATERIAUX SRL, sabotage, netwerkstoringen, fouten bij het coderen van elektronische bestanden, softwarebeperkingen of het niet kunnen verkrijgen van telecommunicatiediensten of overheidsmaatregelen, op voorwaarde echter dat de betrokken partijen alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke situaties te beperken.
Basis voor onderhandelingen. De Klant en TEMPO MATERIAUX SRL erkennen en komen overeen dat de uitsluitingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid en rechtsmiddelen in de Algemene Voorwaarden van wezenlijk belang zijn en de basis vormen van de Algemene Voorwaarden.
Definities: “Klant” betekent een persoon die zich registreert en/of zich inschrijft bij TEMPO MATERIAUX SRL met het doel producten te kopen die door TEMPO MATERIAUX SRL worden gedistribueerd via de site wwww.trappedevisite.be en de verwante sites die gebruik maken van dezelfde database. “Persoonlijke informatie van de Klant” betekent de naam, het e-mailadres, de bedrijfsnaam en het factuuradres (voor zover TEMPO MATERIAUX SRL deze informatie verzamelt) van een Klant.”Informatieverstrekkers” betekent de derde partij die de informatie verstrekt in de diensten van TEMPO MATERIAUX SRL.”Informatie” betekent tekst en afbeeldingen.”Prijs” betekent de aankoopprijs van het Product.

ARTIKEL 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de commerciële relatie tussen de Klant en TEMPO MATERIAUX SRL vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.
In geval van een geschil zal eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht. Klanten worden ervan op de hoogte gesteld dat zij in geval van een geschil in ieder geval een beroep kunnen doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Commission de la médiation de la consommation (C. cons. art. L 534-7) of bij bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening).
Het zoeken naar een minnelijke schikking onderbreekt de contractuele garantie niet, maar wel de termijnen voor het ondernemen van actie waarvan de klant profiteert.

Algemene verkoopvoorwaarden van kracht vanaf 01/01/2017.